Terug naar homepagina

Hoe eerlijk zijn de grootste partijen over arbeidsmigratie?

De Eerlijke Graadmeter.

Het aan het werk zetten van internationale vakkrachten brengt vele facetten met zich mee. Met de Eerlijke Graadmeter proberen wij duidelijkheid te scheppen over alle informatie die circuleert in de politiek over arbeidsmigratie. We geven de partijen ook de kans om te reageren en hun posities te staven. Waar moet je op letten als het over tewerkstellen van internationale vakkrachten gaat? Wij hebben 4 pijnpunten geïdentificeerd:
  1. De nood aan internationale vakkrachten binnen sommige sectoren,
  2. Gepaste huisvesting,
  3. Gereguleerde migratie,
  4. Eerlijke uitzendbureaus,
We kijken ook per punt of er een oplossing gegeven wordt. De score per partij wordt bepaald aan de hand van het benoemen van de 4 punten, en aanrijken van mogelijke oplossingen per punt. Ook de volledigheid aan informatie wordt mee in rekening gebracht. Zo kan een partij hoog – vrij hoog – gemiddeld – vrij laag – laag scoren. *Moest er informatie ontbreken of vragen zijn vanuit de partijen horen wij dat graag via info@heteerlijkeverhaal.nu* Hoe eerlijk zijn de grootste partijen over deze punten?

Arbeidsmigranten zijn niet goed voor de Nederlandse economie.

Feit of fabel?

Na reactie op onze vragen scoort VVD vrij hoog op de eerlijke graadmeter. Ze benoemden eerder al 4 van de pijnpunten. We hebben VVD de volgende vragen gesteld en reactie gekregen:

1. Hoe zien jullie de regulering van welke internationale vakkrachten wel en niet welkom zijn?
2. Hoe wordt bepaald in welke sectoren zij wel en niet nodig zijn?

De reactie op onze vragen kan je zien naast het gele gesprek-ballonetje.

1. Nood aan internationale vakkrachten

VVD erkent de nood aan internationale vakkrachten in bepaalde sectoren: ‘zonder hen vallen productieketens stil’. ‘Voor sommige sectoren kan arbeidsmigratie nuttig blijven, terwijl we het bij andere sectoren moeten beperken.’ Met name, aldus VVD, in de energietransitie en energiesector kunnen internationale vakkrachten hulp bieden.

Oplossing?

VVD geeft aan meer grip op arbeidsmigratie te willen. Ze geven daarbij het volgende aan: “Het van belang dat er een goede verdeling is tussen de lusten en de lasten. Specifiek ingaand op uw vragen kan ik stellen dat de VVD pleit voor een bedrijfseffecten rapportage. Met andere worden willen wij voor nieuwe bedrijven die zich vestigen in ons land kijken naar de impact op o.a. de omgeving, de samenleving en het sociale zekerheidsstelsel (denk bijvoorbeeld aan het toegankelijk houden van de huisarts). Welke sectoren wel of niet nodig zijn in Nederland zal onderdeel uitmaken van de eerder genoemde rapportage. 

Daarnaast pleit de VVD om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen door te kijken naar het onbenut arbeidspotentieel, daarna naar Europese arbeidskrachten en als slotstuk naar arbeidskrachten van buiten de EU. Wij hechten veel waarde aan deze volgorde.”

2. Huisvesting

VVD erkent dat veel internationale vakkrachten ‘vaak onder slechte omstandigheden met velen bij elkaar gepropt in te kleine ruimten’ moeten leven.

Oplossing?

Om de infrastructuur voor internationale vakkrachten te ondersteunen stelt VVD voor: Bedrijven (in sectoren waar veel arbeidsmigranten werken en die zich ergens willen vestigen) moeten eerst aantonen dat de voorzieningen in de gemeenschap de arbeidspopulatie kunnen dragen en dat het bedrijf hier zelf voor zorgt. Verder willen ze ook de registratie van internationale vakkrachten verbeteren om te voorkomen dat fraude en misbruik onder de radar kan blijven. Daarnaast wordt flexwonen ook als oplossing geboden.

3. Gereguleerde migratie

VVD benoemt de terugkeer van internationale vakkrachten te willen stimuleren.

Oplossing?

VVD geeft aan: ‘We voeren een apart stelsel van sociale zekerheid in voor arbeidsmigranten van buiten de EU. Zij vallen zo buiten het reguliere socialezekerheidsstelsel. De verzekering die zij door hier te werken opbouwen, kunnen ze meenemen naar hun land van herkomst om zo terugkeer aantrekkelijker te maken.’

4. Uitzendbureaus

VVD gaat voort op de aanbevelingen van de Commissie Roemer en wil de malafide uitzendbureaus aanpakken.

Oplossing?

VVD pleit voor een bestuursrechtelijk verbod voor malafide uitzendondernemers die herhaaldelijk zijn bestraft.

Na reactie op onze vragen scoort D66 hoog op de eerlijke graadmeter. Ze benoemen alle 4 de pijnpunten. We hebben deze vragen aan D66 gesteld en reactie gekregen: 1. Hoe zien jullie de regulering van welke internationale vakkrachten wel en niet welkom zijn? 2. Hoe wordt bepaald in welke sectoren zij wel en niet nodig zijn? 3. Hoe zouden de gemeenten/werkgevers gefaciliteerd en/of gecontroleerd worden op vlak van voldoende kwalitatieve huisvesting en faciliteiten voor internationale vakkrachten? 4. Hoe zien jullie de pilots met tijdelijke visa voor jullie? De reactie op onze vragen kan je zien naast het gele gesprek-ballonnetje.

1. Nood aan internationale vakkrachten

D66 geeft aan dat internationale vakkrachten kunnen helpen bij tekorten op de arbeidsmarkt in specifieke sectoren. Denk aan leraren, de zorg, zonnepanelen leggen en in de industrie.

Oplossing?

Hoe besloten wordt welke internationale vakkrachten wel en niet welkom zijn en hoe bepaald wordt in welke sectoren zij het meest nodig zijn, was ons na het lezen van het verkiezingsprogramma van D66 niet helemaal duidelijk. Daarom stelden we ook de volgende vragen:

 

Vraag: Hoe zien jullie de regulering van welke internationale vakkrachten wel en niet welkom zijn? 

Antwoord D66:
Dankzij D66 komt er een speciale commissie die adviseert voor welke tekortberoepen en -sectoren arbeidsmigratie een oplossing kan bieden. Op deze manier hebben we goed in kaart waar vanuit de samenleving en het bedrijfsleven behoefte aan is en kan daar beleid op worden gemaakt.”

 

Vraag: Hoe wordt bepaald in welke sectoren zij wel en niet nodig zijn?

Antwoord D66:

Dat zal de commissie doen die hierboven wordt genoemd, in samenspraak met belanghebbenden als (lokale) overheid, werkgevers, etc. De focus ligt op die sectoren waar we, nu en in de toekomst, de grootste uitdagingen hebben.”

Daarnaast wil D66 de ‘blauwe kaart’ ook aanbieden voor andere niveaus dan alleen de hoogstopgeleiden, om zo meer vakkrachten aan te trekken in tekortsectoren. Verder willen ze deelnemen aan pilots waarbij arbeidsmigranten een tijdelijk visum krijgen. Hoe de pilot zouden werken, was ons niet helemaal duidelijk en daarom stelden we de vraag:

 

Vraag: Hoe zien jullie de pilots met tijdelijke visa voor zich?

Antwoord D66:

Als we in kaart hebben wie we nodig hebben, kunnen we daar actief beleid op voeren. We zullen bijvoorbeeld naar verwachting zien dat we vakkrachten nodig hebben die zonnepanelen kunnen installeren of die in de zorg werken. Met landen buiten de EU maken we dan afspraken over een aantal tijdelijke arbeidsvisa die we hiervoor uitgeven. Hier zit dan een aantal voorwaarden aan, zowel voor werkgever als werknemers, zodat de werknemer goed terecht kan in Nederland en ook voor de afloop van het visum weer vertrekt. Vanzelfsprekend komen juist werkgevers die het nu goed doen eerder in aanmerking voor dit soort pilots.”

2. Huisvesting

D66 erkent de nood aan voldoende kwalitatieve huisvesting en faciliteiten voor internationale vakkrachten.

Oplossing?

D66 geeft aan dat gemeenten en werkgevers een gezamenlijke rol hebben in het zorgen voor voldoende kwalitatieve huisvesting en faciliteiten. Hoe dit dan juist gefaciliteerd en/of gecontroleerd zou worden, was ons niet helemaal duidelijk. Daarom stelden we ook de volgende vraag:

 

Vraag: Hoe zouden de gemeenten/werkgevers gefaciliteerd en/of gecontroleerd kunnen worden op vlak van voldoende kwalitatieve huisvesting en faciliteiten voor internationale vakkrachten?

Antwoord D66:

Zorgen voor voldoende en voldoende kwalitatieve huisvesting is een taak van gemeenten en werkgevers samen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vergunningen en zullen in de toekomst beter dan nu moeten kijken welke huisvesting nodig is bij nieuwe bedrijvigheid – bijvoorbeeld met een bedrijfseffectrapportage. Met de nieuwe wet goed verhuurderschap hebben gemeenten ook meer mogelijkheden om slechte verhuurders tegen te gaan en door betere registratie hebben gemeenten meer zicht op wie waar woont. Tegelijkertijd moeten ook werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen. Als je arbeidsmigranten in wil zetten, moet je ook nadenken over zaken als huisvesting. De vrijblijvendheid moet eraf. “

3. Gereguleerde migratie

D66 geeft aan dat ze internationale vakkrachten met een re-integratie traject willen helpen.

Oplossing?

D66 stelt voor om het “hier opgebouwde pensioen- en AOW-rechten uit te betalen in de vorm van een lumpsum in het land van herkomst.”

4. Uitzendbureaus

D66 gaat voort op de aanbevelingen van de Commissie Roemer en wil de malafide uitzendbureaus aanpakken.

Oplossing?

D66 wil schijnconstructies waar malafide uitzendbureaus gebruik van maken bemoeilijken en door middel van het verhogen van het minimumloon Nederland minder aantrekkelijk maken voor sectoren die drijven op goedkope arbeid. Daarnaast willen ze ook ‘naar Duits voorbeeld de mogelijkheid om in specifieke sectoren uitzenden helemaal te kunnen verbieden, wanneer misstanden niet voldoende kunnen worden voorkomen met dit certificeringsstelsel.’
PvdA GroenLinks scoort gemiddeld op de eerlijke graadmeter. Ze benoemen alle 4 de pijnpunten. We hebben wel nog enkele vragen aan PvdA/GroenLinks: 1. Hoe zien jullie de regulering van welke internationale vakkrachten wel en niet welkom zijn? 2. Hoe wordt bepaald in welke sectoren zij wel en niet nodig zijn? 3. Hoe kunnen internationale vakkrachten gestimuleerd worden om terug te keren? Deze vragen hebben we dan ook aan PvdA/GroenLinks gesteld. We komen hierop terug zodra er reactie is.

1. Nood aan internationale vakkrachten

PvdA/GroenLinks erkent de nood aan internationale vakkrachten in bepaalde sectoren: ‘Hele sectoren draaien op de komst van arbeidsmigranten. Gek genoeg zijn dat vooral veel exportsectoren: de vleessector, glastuinbouw, distributie- en transportsector.’ Daarnaast kunnen internationale vakkrachten ook helpen bij ‘de totstandkoming van de groene welzijnseconomie, een sterke maakindustrie en hoogwaardige technologische industrie, en om de nijpende tekorten in de publieke sector het hoofd te bieden.’

Oplossing?

Het is ons nog niet geheel duidelijk hoe zij de regulering van de toestroom van internationale vakkrachten zien. Hoe de relevante sectoren bepaald worden is ook niet geheel duidelijk.

2. Huisvesting

PvdA/GroenLinks erkent dat veel verhuurders van internationale vakkrachten ‘zorgen voor erbarmelijke huisvesting en dragen zo bij aan een onleefbare situatie voor arbeidsmigranten én buurtbewoners’.

Oplossing?

PvdA/GroenLinks biedt dezelfde oplossing aan voor zowel huisvesting, als malafide uitzendbureaus: ‘We voeren meer verplichtingen in, van goede huisvesting tot fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. En om naleving te garanderen, gaan we substantiéel meer investeren in handhavingscapaciteit.’ Verder worden internationale vakkrachten proactief over hun rechten op de Nederlandse arbeidsmarkt geïnformeerd. Daarnaast pleiten ze ook voor het invoeren van een doelgroepenbeleid en een vergunningsplicht voor de verhuurders.

3. Gereguleerde migratie

PvdA/GroenLinks zegt geen grootschalige arbeidsmigratie buiten de EU te willen faciliteren en dat het van belang is dat Europa afspraken maakt met landen van herkomst om eigen onderdanen terug te nemen.

Oplossing?

PvdA/GroenLinks wil door middel van de invoering van een Europees sociaal zekerheidsnummer het minder aantrekkelijk maken om het kiezen voor internationale vakkrachten van buiten de EU. Verder is het ons nog niet helemaal duidelijk hoe de regulatie van internationale vakkrachten gereguleerd zou moeten worden volgens PvdA/GroenLinks.

4. Uitzendbureaus

PvdA/GroenLinks onderkent het bestaan van ‘malafide uitzendbureaus, werkgevers, inleners en koppelbazen’.

Oplossing?

PvdA/GroenLinks pleit er voor dat ‘vakbonden toegang krijgen tot de werkvloer om arbeidsmigranten op hun rechten te kunnen wijzen”. Daarnaast willen ze ook het minimumloon laten stijgen om normale arbeidsomstandigheden te bieden. Verder biedt PvdA/GroenLinks dezelfde oplossing aan voor zowel huisvesting, als malafide uitzendbureaus: ‘We voeren meer verplichtingen in, van goede huisvesting tot fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. En om naleving te garanderen, gaan we substantiéel meer investeren in handhavingscapaciteit.’ Ook willen ze ontslag van (ook) internationale vakkrachten minder aantrekkelijk maken en goed werkgeverschap stimuleren, door de voorwaarden te veranderen en een ombudsman op te zetten. Als laatste willen ze een vergunningsplicht voor uitzendbureaus.
Christen Unie scoort gemiddeld op de eerlijke graadmeter. Ze benoemen 3 pijnpunten en geven ook erg uitgebreide oplossingen voor deze, maar erkennen niet de nood aan internationale vakkrachten. Daarom willen we hun graag nog enkele vragen stellen: 1. Hoe staan jullie tegenover de nood aan internationale vakkrachten? 2. Hoe zien jullie de regulering van welke internationale vakkrachten wel en niet welkom zijn? 3. Hoe wordt bepaald in welke sectoren zij wel en niet nodig zijn binnen Nederland?

1. Nood aan internationale vakkrachten

Christen Unie geeft wel aan dat ze ‘er niet tegen zijn dat mensen hun talenten (tijdelijk) inzetten in een ander land dan waar ze geboren zijn’, maar geven niet aan arbeidsmigranten nodig te hebben om onze samenleving draaiende te houden.

Oplossing?

Christen unie plaatst de keuze van relevante sectoren voor internationale vakkrachten op het niveau van de lidstaten. Wij vragen ons wel nog af hoe dat dan zit voor Nederland volgens hen.

2. Huisvesting

Christen Unie uit dat ‘de onveilige huisvesting van arbeids- migranten in bepaalde gemeenten leidt tot veel overlast en verkamering van woningen.’

Oplossing?

Christen Unie wilt met ‘de wet regie op de volkshuisvesting, gestuurd op het handhaven van een norm van 30% sociale nieuwbouw, woningen voor kwetsbare doelgroepen en ouderen en eventueel een aanwijzing voor de fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten.’ Daarnaast stelt Christen Unie voor dat ‘IND, COA en gemeenten een opschaalprotocol ontwikkelen, zodat het mogelijk is om snel 20.000 extra plekken beschikbaar te hebben. Bij een lage instroom kan de vrijkomende opvangcapaciteit worden benut voor spoedzoekers, studenten of arbeidsmigranten.’ Verder willen ze ook betere afspraken over de voorwaarden waaraan huisvesting van tijdelijke werkers moet voldoen en bedrijfseffectrapportages betrekken bij besluitvorming over nieuwe bedrijvigheid.

3. Gereguleerde migratie

De ChristenUnie zegt dat ze een ‘rechtvaardig en gastvrij migratiebeleid’ willen. En pleiten er voor om voor alle vormen van migratie (asiel, arbeid, studie en gezinshereniging) nieuwe oplossingen te vinden, zowel op de korte als op de lange termijn.

Oplossing?

Als eerste pleit Christen Unie er voor dat ‘een nieuw Europees migratiebeleid stevig ingebed dient te zijn in het internationale recht en respecteert de rechten van de mens.’ Daarnaast willen ze geharmoniseerde procedures op Europees niveau, waarin ‘lidstaten moeten kunnen aangeven in welke sectoren arbeidsmigranten welkom zijn, hoeveel studenten van buiten Europa ze willen toelaten.’ Ook moeten lidstaten onderling afspraken kunnen maken over ‘het aantal arbeidsmigranten of de duur van de arbeidsperiode. Ook valt te denken aan het gebruik van sociale voorzieningen, de export van WW, de terugkeer van arbeidsmigranten en het helpen terugdringen van werkloosheid in het land van herkomst.’ Verder willen ze duidelijke afspraken maken rond de terugkeer van internationale vakkrachten, naar voorbeeld van Duitsland en Frankrijk. Verder willen ze ‘dat ook mensen die korter dan 4 maanden werken en verblijven in een gemeente de verplichting krijgen zich in te schrijven of te registeren bij de gemeente’ om een goed overzicht te houden.

4. Uitzendbureaus

Christen Unie is van mening dat de uitzendsector gereguleerd moet worden: ‘Het is nu te makkelijk om met een uitzendbureau veel geld te verdienen ten koste van de werk- en woonsituatie van kwetsbare werknemers. Arbeidsmigranten zijn kwetsbaar voor uitbuiting, waarin veel uitzendbureaus nu een cruciale en kwalijke rol spelen.’

Oplossing?

Christen Unie wil de uitzendsector reguleren conform het advies van De commissie Roemer. Ze pleiten er voor dat uitzendbureaus een certificaat moeten hebben om actief te mogen zijn, inclusief vestigingseisen en sterke en voldoende handhaving hierop. Verder willen ze een vergunningsstelsel voor uitzendbureaus indien deze vorm van regulering niet afdoende blijkt te zijn om misstanden tegen te gaan. Daarnaast willen ze ‘gelijk loon voor gelijk werk’, om ‘de oneerlijke concurrentie op loonkosten tussen Nederlandse medewerkers en arbeidsmigranten’ tegen te gaan en inhoudingen op het loon verbieden. Gemeenten worden ook meer betrokken in de Waadi, misstanden en meldingen vanuit de gemeente over malafide uitzendbureaus worden opgenomen in het dossier.
CDA scoort gemiddeld op de eerlijke graadmeter. Ze benoemen 3 pijnpunten. We vonden geen informatie terug over huisvesting van internationale vakkrachten of hoe ze die geregeld zien. Daarom willen we graag nog enkele vragen beantwoord zien: 1. Hoe zien jullie de regulering van welke internationale vakkrachten wel en niet welkom zijn? 2. hoe wordt bepaald in welke sectoren zij wel en niet nodig zijn’ 3. Wat is jullie mening over en hoe zien jullie de regulering van huisvesting voor internationale vakkrachten? Deze vragen hebben we dan ook aan het CDA gesteld. We komen hierop terug zodra er reactie is.

1. Nood aan internationale vakkrachten

CDA erkent dat arbeidsmigratie een nodig onderdeel is van de samenleving: ‘Arbeidsmigratie ontstaat als gevolg van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.’

Oplossing?

Het is ons nog niet geheel duidelijk hoe zij de regulering van de toestroom van internationale vakkrachten zien. Hoe de ‘knelpunt’ sectoren bepaald worden is ook niet geheel duidelijk.

2. Huisvesting

In het voorstel van CDA vonden we niets terug over huisvesting voor internationale vakkrachten.

Oplossing?

We willen graag weten hoe CDA de huisvesting en de regeling ervan voor zich ziet.

3. Gereguleerde migratie

Volgens CDA moet ‘Nederland zelf meer invloed kunnen hebben op hoeveel arbeidsmigranten hier komen werken vanuit Oost-Europese landen.’

Oplossing?

CDA stelt voor om hiervoor met Europa het debat aan te gaan. Voor seizoensarbeid van buiten de EU stelt CDA voor: ‘een strenge regeling voor circulaire arbeidsmigratie van buiten de EU voor seizoensarbeid. Daarbij krijg je alleen opnieuw een tijdelijke vergunning om hier te komen werken als je je na afloop van het seizoenswerk bij de Nederlandse ambassade in je eigen land hebt afgemeld.’

4. Uitzendbureaus

CDA erkent dat ‘de misstanden rond laagbetaalde arbeidsmigranten uit Oost-Europa zijn Nederland-onwaardig.’

Oplossing?

CDA gaat voort op de aanbevelingen van de Commissie Roemer en wil de malafide uitzendbureaus aanpakken. Aldus CDA: “Zo moet een verhuurdersvergunning worden ingevoerd, krijgen uitzendbureaus een meldplicht bij ongelukken en moeten werkgevers de arbeidsmigranten verplicht registreren.” Verder willen ze ook effectieve, rand voorwaardelijke bedrijfseffectrapportage uitvoeren. Daarnaast willen ze ook extra investeren in de capaciteit van de Nederlandse Arbeidsinspectie om misstanden rond arbeidsmigranten sneller op te sporen en harder aan te pakken en willen ze actief op zoek naar het dichten van de mazen in EU- wetgeving om schijnconstructies met de detachering van derdelanders tegen te gaan.
SP scoort vrij laag op de eerlijke graadmeter. Ze benoemen 3 van de pijnpunten. De vragen die we nog voor de SP hebben zijn: 1. Hoe zien jullie het belang van internationale vakkrachten binnen de Nederlandse economie? 2. Hoe zou een ‘tijdelijke stop van economische migratie’ er uit zien? Wie zal dan het werk waar er te kort aan vakkrachten is, opvangen? 3. Hoe zien jullie de regulering van welke internationale vakkrachten wel en niet welkom zijn? 4. Hoe wordt bepaald in welke sectoren zij wel en niet nodig zijn? En wie bepaalt dat? 5. Hoe zien jullie het beleid om de terugkeer van internationale vakkrachten te stimuleren? Deze vragen hebben we dan ook aan de SP gesteld. We komen hierop terug zodra er reactie is.

1. Nood aan internationale vakkrachten

De SP wil een tijdelijke stop van economische migratie, maar gaat voorbij aan wie dit werk nu moet doen.

Oplossing?

SP wil tijdelijk de economische migratie stoppen: ‘Totdat dit (uitbuiting van arbeidsmigranten en verplichte vergunningsaanvraag/vergunningen voor arbeidsmigranten) op orde is stoppen we tijdelijk met economische migratie.’

Wij vragen ons af hoe die tijdelijke stop van economische migratie er uit zou zien en welke internationale vakkrachten het werk dan vervullen waar nu anders tekorten komen. Daarnaast vragen wij ons ook af of SP bepaalde sectoren ziet waar internationale vakkrachten onmisbaar zijn.

2. Huisvesting

SP geeft aan dat ‘arbeidsmigranten vaak worden uitgebuit en in kleine woningen leven, wat kan leiden tot overlast.’

Oplossing?

SP stelt voor: ‘Om dit te voorkomen stellen we de beschikbaarheid van goede huisvesting als voorwaarde voor het verlenen van vergunningen aan werkgevers om migranten te werk te stellen. Dit geldt zowel voor het laagbetaalde werk als voor de zogeheten ‘kennismigratie’.’ Daarnaast zegt SP ook het volgende: ‘Werkgevers worden bij een vergunningsaanvraag verplicht om aan te tonen dat zij beslist mensen uit andere landen nodig hebben en er voldoende en goede huisvesting beschikbaar is. De migranten worden beschermd tegen werkgevers door niet langer toe te staan dat die ook hun huisbaas zijn.’

3. Gereguleerde migratie

Volgens SP leidt ‘ongecontroleerde arbeidsmigratie op dit moment tot uitbuiting, tot leegloop van andere landen (de zogeheten ‘braindrain’) en tot ontworteling van gemeenschappen.’ En SP zegt dan ook ervoor te willen zorgen ‘dat de overheid meer grip krijgt op de arbeidsmigratie, door deze migratie beter te reguleren.’

Oplossing?

SP geeft aan dat ‘Iedereen die in Nederland wil werken en geen ingezetene is, dient in het bezit te zijn van een werkvergunning.’ En dat ‘werkgevers bij een vergunningsaanvraag verplicht worden om aan te tonen dat zij beslist mensen uit andere landen nodig hebben.’

Voor welke sectoren SP dan wel de noodzaak tot internationale vakkrachten ziet en wie beslist welke sectoren noodzakelijk zijn, is voor ons nog niet helemaal duidelijk.

4. Uitzendbureaus

SP zegt dat ‘vooral de werkgevers profiteren van arbeidsmigratie, terwijl publieke voorzieningen en de volkshuisvesting onder druk staan. Arbeidsmigranten worden ook regelmatig uitgebuit.’

Oplossing?

SP wil uitbuiting aanpakken door een cursus Nederlands aan te bieden: ‘we verplichten de werkgever arbeidsmigranten een – van het bedrijf onafhankelijke – cursus Nederlands aan te bieden voor rekening van de werkgever. Op deze wijze doorbreken we het sociaal isolement van veel arbeidsmigranten.’ Ook pleiten ze voor het bezit van een werkvergunning: ‘Iedereen die in Nederland wil werken en geen ingezetene is, dient in het bezit te zijn van een werkvergunning. Afhankelijk van de situatie kan het maximum aantal werkvergunningen per jaar worden aangepast.’ Daarnaast zegt SP ook het volgende: ‘Werkgevers worden bij een vergunningsaanvraag verplicht om aan te tonen dat zij beslist mensen uit andere landen nodig hebben en er voldoende en goede huisvesting beschikbaar is. De migranten worden beschermd tegen werkgevers door niet langer toe te staan dat die ook hun huisbaas zijn.’
Na reactie op onze vragen scoort BBB hoog op de eerlijke graadmeter. Ze benoemden eerder 3 van de pijnpunten. We hebben BBB de volgende vragen gesteld en reactie gekregen: 1. Hoe zien jullie de regulering van internationale vakkrachten? 2. Hoe kan terugkeer gestimuleerd worden? 3. Hoe staan jullie ten opzichte van malafide uitzendbureaus? 4. Hoe kunnen we malafide uitzendbureaus tegengaan? De reactie op onze vragen kan je zien naast het gele gesprek-ballonnetje.

1. Nood aan internationale vakkrachten

BBB erkent dat ‘In Nederland zijn we in toenemende mate afhankelijk van arbeidsmigranten in ons arbeidsproces.’

Oplossing?

Hoe besloten wordt welke internationale vakkrachten wel en niet welkom zijn was ons na het lezen van het verkiezingsprogramma van BBB niet helemaal duidelijk. Daarom stelden we ook de volgende vraag:

 

Vraag: Hoe zien jullie de regulering van internationale vakkrachten? 

Antwoord BBB:

Om in de brede zin aan migratiereductie te werken moeten we niet alleen naar asielmigratie kijken maar ook naar migratie die voorkomt uit arbeid en studie. Ook deze stromen zijn groot en leggen veel beslag op voorzieningen, al leveren ze vaak ook welvaart op. 

Op het gebied van arbeidsmigratie wil BBB kijken welke mensen Nederland nodig heeft en welke arbeidsmigranten meerwaarde creëren voor de Nederlandse economie. Onze stip op de horizon is hier een systeem van Orange Cards; waar na een jaarlijkse inventarisatie van behoeften en tekorten in de arbeidsmarkt er buitenlandse werknemers worden uitgenodigd om naar Nederland te komen om hier te werken. De kaart geeft hen dan een verblijfsstatus voor een bepaalde tijd, waarna de kaarthouder weer terug moet keren naar het land van herkomst óf onder specifieke voorwaarde het Nederlands staatsburgerschap kan aanvragen. In de huidige praktijk betekent dit dat Nederland deze Orange Cards vooral uitgeeft aan bijvoorbeeld technisch of medisch geschoold personeel en arbeiders die nodig zijn voor onze voedselzekerheid.”

2. Huisvesting

BBB geeft aan dat met de komst van arbeidsmigranten ‘komen er ook bijbehorende problemen zoals huisvesting en een toenemende druk op de woningmarkt. Arbeidsmigranten verdienen goede huisvesting tegen een marktconforme prijs.’

Oplossing?

BBB stelt de overheid verantwoordelijk voor regelgeving en toezicht: ‘De overheid zet in op heldere kaders en regelgeving over huisvesting en toezicht op huisvesting van arbeidsmigranten. We bouwen bij voorkeur voor arbeidsmigranten in de nabijheid van het werk en willen benutten van reguliere woningen voor tijdelijke arbeidsmigranten voorkomen.’ Verder willen ze dat ‘de milieuregels versoepeld worden om arbeidsmigranten-huisvesting op bedrijven- terreinen mogelijk te maken.’

3. Gereguleerde migratie

BBB geeft aan het aantal internationale vakkrachten te willen beperken, en voorkomen dat gewone burgerwoningen voor deze doelgroep worden opgekocht.

Oplossing?

Hoe terugkeer van internationale vakkrachten gestimuleerd kan worden, was ons na het lezen van het verkiezingsprogramma van BBB niet helemaal duidelijk. Daarom stelden we ook de volgende vraag:

 

Vraag: Hoe kan terugkeer gestimuleerd worden? 

Antwoord BBB:

Door het invoeren van een verblijfsstatus voor een bepaalde tijd, waarna de kaarthouder weer terug moet keren naar het land van herkomst óf onder specifieke voorwaarde het Nederlands staatsburgerschap kan aanvragen.”

4. Uitzendbureaus

Na het lezen van het verkiezingsprogramma van BBB was hun standpunt ten opzichte van malafide uitzendbureaus niet duidelijk. Daarom stelden we de volgende vraag:

 

Vraag: Hoe staan jullie ten opzichte van malafide uitzendbureaus?

Antwoord BBB:

Uitzendbureaus moeten zich niet alleen houden aan de geldende wet- en regelgeving, maar er mag ook verwacht worden dat arbeidsmigranten een goede behandeling krijgen en steun krijgen op het gebied van huisvesting, ontspanning en de benodigde formaliteiten.”

Oplossing?

We vroegen ons ook af hoe BBB een oplossing voor malafide uitzendbureaus voor zich zien. Daarom stelden we de volgende vraag:

 

Vraag: Hoe kunnen we malafide uitzendbureaus tegengaan?

 Antwoord BBB:

BBB wil een overheid die uitgaat van vertrouwen ipv wantrouwen. Ook richting uitzendbureaus. Excessen moeten worden uitgebannen en samen met gemeenten moet gewerkt worden aan het goed registreren van arbeidsmigranten en hen te wijzen op hun rechten en plichten.”

Nieuw Sociaal Contract scoort vrij laag op de eerlijke graadmeter. Ze benoemen 3 van de pijnpunten, maar wordt in de oplossingen niet altijd concreet. De vragen die we nog voor de Nieuw Sociaal Contract hebben zijn: 1. Hoe zien jullie het belang van internationale vakkrachten binnen de Nederlandse economie? 2. Hoe zou het maximale migratiesaldo opgevangen worden? Wie zal dan het werk waar er te kort aan vakkrachten zijn opvangen? 3. Hoe wordt bepaald in welke sectoren internationale vakkrachten wel en niet nodig zijn? 4. Hoe zien jullie het beleid om de terugkeer van internationale vakkrachten te stimuleren? Deze vragen hebben we dan ook aan de Nieuw Sociaal Contract gesteld. We komen hierop terug zodra er reactie is.

1. Nood aan internationale vakkrachten

Nieuw Sociaal Contract onderkent niet duidelijk de nood aan internationale vakkrachten (in bepaalde, ook cruciale, sectoren).

Oplossing?

Over arbeidsmigratie in het algemeen pleit NSC:
‘voor een bewust, actief en selectief migratiebeleid, dat rekening houdt met de draagkracht van de Nederlandse samenleving. Hierbij past naar onze mening een richtgetal voor een migratiesaldo van maximaal 50.000 per jaar. Dit aantal omvat dus zowel arbeids-, studie-, asiel- als gezinsmigratie. Hiermee zal de totale omvang van de bevolking rond 2050 onder de 20 miljoen blijven.’

NSC stelt over arbeidsmigratie binnen de EU:
‘voor arbeidsmigratie geldt dat Nederland heeft ingestemd met het vrije verkeer van werknemers in de EU. De afgelopen jaren zijn te weinig voorwaarden gesteld om dat in goede banen te leiden. Op deze stroom migranten kunnen we vooral grip krijgen door bestaande wet- en regelgeving beter te handhaven.’

Over arbeidsmigratie van buiten de EU wil NSC: ‘arbeidsmigranten van buiten de EU selectief toelaten op basis van wat de Nederlandse arbeidsmarkt nodig heeft. Hiervoor kan een puntensysteem naar het Canadees model worden ingesteld, al dan niet samen met andere landen, waarbij bij de toelating van migranten onder andere hun leeftijd, opleiding, ervaring en talenkennis worden meegewogen.’

– Gegeven het maximale migratiesaldo dat Nieuw Sociaal Contract voorstelt, vragen ons af hoe het tekort aan vakkrachten in bepaalde sectoren opgevangen zal worden.
– Ook rijst de vraag hoe een ‘puntensysteem’ eruit komt te zien.
– Tot slot de vraag hoe de erkenning dat er vrij verkeer binnen de EU is te rijmen valt met de belofte van een migratiemaximu.

2. Huisvesting

Huisvesting (basisregistratie) van internationale vakkrachten wordt benoemd door Nieuw Sociaal Contract.

Oplossing?

Het is ons niet geheel duidelijk hoe Nieuw Sociaal Contract de regeling van huisvesting voor internationale vakkrachten voor zich ziet.

3. Gereguleerde migratie

Nieuw Sociaal Contract zegt dat: ‘voor arbeidsmigratie geldt dat Nederland heeft ingestemd met het vrije verkeer van werknemers in de EU. De afgelopen jaren zijn te weinig voorwaarden gesteld om dat in goede banen te leiden.’

Oplossing?

Nieuw Sociaal Contract stelt voor om grip te krijgen ‘door bestaande wet- en regelgeving beter te handhaven.’ Zo stellen ze voor om selectiever te worden ‘bij de acquisitie van nieuwe bedrijven die een groot beslag leggen op fysieke en milieuruimte en waarbij vacatures vooral bezet zullen worden door nieuwe groepen arbeidsmigranten. De toegevoegde waarde voor de brede Nederlandse welvaart moet dus een criterium worden in het vestigingsbeleid.’ Verder zeggen we ook dat ‘de instroom van expats voor bedrijven wordt zo veel mogelijk beperkt tot specialisten met kennis en expertise die onvoldoende in Nederland aanwezig zijn. We beperken de fiscale voordelen voor expats en andere werknemers die vanuit een ander land in Nederland komen werken (de regeling extraterritoriale kosten en de regeling die 30% van het loon onbelast laat) sterk in, zonder het aantrekken van buitenlandse investeringen in de reële economie te ondermijnen.’

4. Uitzendbureaus

Nieuw Sociaal Contract erkent het bestaan van malafide uitzendconstructies.

Oplossing?

Nieuw Sociaal Contract pleit voor: ‘een betere regulering van de uitzendsector en een harde aanpak van malafide uitzendconstructies. Een ingroeistelsel voor sociale zekerheid kan noodzakelijk zijn om te voorkomen dat Nederlandse sociale voorzieningen een magneet vormen.’

Live Blog over wat er in de politiek gezegd wordt over arbeidsmigratie in het heetst van de strijd.

Deze informatie is allemaal fijn en wel, maar hoe ga je nu aan de slag? Hoe krijg je dan
effectief grip op die arbeidsmigratie? Wij hebben enkele voorstellen voor je klaar staan.

Cookie statement       Privacy statement